Kontakt:

Iva Fiškandlová

Mail: info@ivafis.cz

Facebook: IF – Centrum pohybu po porodu   

Facebook 2: Iva Fiš – Personal trainer for women

Instagram: @Iva_Fit

Blog: Iva-mmt.blog.cz

Poradna na Modrém Koníku – Co smím a co nesmím cvičit po porodu

Telefon: zatím není uveden (uvítám hlavně maily, na které večer, když můj prcek spí, mám klid odpovědět)

 

Zakladatelka a provozovatelka:

Iva Fiškandlová

IČO: 76512649

 

Správce osobních údajů:    

Iva Fiškandlová

IČ: 76512649

místem Náměstí Bratří Jandusů 1621/6, Praha 10 – Uhříněves  10400

 

Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“), a to po dobu od udělení souhlasu subjektu údajů, případně do odvolání tohoto souhlasu.

 

Příjemci osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů (jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání, zejména prostřednictvím poskytovatelů údržby informačního systému, výpočetní techniky, poskytovatelů účetních služeb a daňového poradenství). Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

 

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má zejména tato práva a povinnosti:

 1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl 16 GDPR)

III. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)

 1. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
 2. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 3. na vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno na veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)

VII. právo podat proti správci stížnost u dozorovaného orgánu (čl. 77 GDPR)

 

zvláště s tímto významem:

 

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Také má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud o to subjekt údajů požádá.
 • Dále má subjekt údajů právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může subjekt údajů následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Subjekt údajů má právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní pouze v případě, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi ním a správcem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)