Podmínky

Provozní řád + všeobecné podmínky:

Dětský koutek s hlídáním:
 • Po dobu, kdy maminka cvičí (60min) hlídají děti chůvy
 • Hlídání dětí probíhá od 3 měsíců do 3,5 let v prostoru pro hlídání určeném – vedle v sále, přizpůsobeném pro miminka a děti do 3,5 let.
 • Rodiče předávají děti chůvám ne dříve než 5 min před začátkem lekce, vyzvedávají si je ihned po ukončení lekce.
 • Maminka na svou zodpovědnost předává své dítě chůvě (5min před začátkem lekce).
 • Děti maminka předává chůvám připravené – přebalené, najezené, vhodně oblečené.
 • Důležité potřeby pro děti (pití, pleny) dávají rodiče do krabic se jménem dítěte, které chůvy připraví.
 • Chůvy nejsou povinny přebalovat a krmit dítě, za předpokladu, že by jejich odchod z hlídacího prostoru k přebalovacímu pultu, nebo krmení a
  věnování se pouze jednomu miminku, ohrozilo bezpečí zbylých dětí a klidný chod v herně.
 • Pokud je dítě neutišitelné, chůva ho předá mamince do sálu, kde za bezpečí svého dítěte ručí pouze jeho maminka.
 • Děti jsou přijímány na hlídání zdravé, bez rýmy, infekcí, nakažlivých nemocí a podobně.
 • 1 dítě na hlídání je v ceně kurzovného, za každé další dítě je příplatek 30,- za 1 lekci v případě dvojčat je to 20,-
 • Příchod do Centrum je nejdříve 15 minut před začátkem lekce, dítě se předává chůvám 5 minut před začátkem lekce. Dříve tedy maminka neodchází z herny.
 • Odchod z Centra je do 15 minut po ukončení lekce, převzetí dítěte maminkou je okamžitě po ukončení lekce.
 • Pokud je dítě v herně, maminka neopouští prostor Centra.
 • Přebalování dětí probíhá na místě tomu určeném – přebalovací pult.
 • Mazlavé a tekuté jídlo jí děti pouze v jídelní židličce nebo ve svém vajíčku, ne volně v herně, ani v sále na cvičení.
 • V prostorách Centra je zakázáno kouření a pití alkoholu.
 • Hlídání dětí v herně nemá nic společného s rodinnými centry, děti zde tráví čas, pouze pokud jejich maminky cvičí, po konci lekce, končí i
  pobyt v koutku.
 • Poskytnuté domácí úkoly, či jiné materiály na lekcích jsou určeny pouze pro osobní potřebu účastnice kurzu, zejména nesmí být použity
  k jejich kopírování, či zveřejňování na sociálních sítích a internetu, nesmí být dál reprodukovány bez mého svolení, v případě, že by se tak stalo, může mít dotyčná vstup do Centra zakázán a jakákoliv další lekce je nepřípustná, a to bez vrácení kurzovného.
Sál na cvičení:
 • Jakmile je dítě v sále, ručí za něj maminka.
 • Dítě se nepohybuje samo volně po sále.
 • Cvičební pomůcky se po ukončení lekce vrací na své místo.
 • V sále se scházíme 5 minut před začátkem lekce.
 • V sále se nekonzumuje jídl.
 • Maminky ať přicházejí cvičit zdravé, bez nakažlivých nemocí, infekcí, viróz a závratí.
 • Maminky se snaží, aby jejich děti byly v koutku, nevodí tedy děti do cvičebního sálu.
 • Cvičební pomůcky nejsou určené pro děti.
 • Sál není určený pro děti, děti zde necvičí.
 • Pokud díte ze 75% nezvládne pobyt v herně a tráví 75% kurzových lekcí s maminkou v sále, je velmi pravděpodobné že nemusí být mamince umožněno pokračovat do dalších Fází.
 • Porušení Provozního řádu a Všeobecných podmínek může mít za následek přísný zákaz vstupu na další lekce Pohybu po porodu a to bez vrácení kurzovného
Všeobecné podmínky kurzů Pohybu po porodu:
 • Cvičení je určené každé mamince, která je po úspěšné kontrole po šestinedělí a je tudíž zdravotně způsobilá k tomuto cvičení
 • Pohyb po porodu se skládá ze tří Fází – Fáze I., II., III.
 • Klientky mají povinnost sdělit instruktorce jejich aktuální zdravotní stav a každou jeho změnu v průběhu kurzu, tím je myšleno např.
  operace, bolesti páteře, kloubů, problémy spojené s pánevním dnem, otěhotnění a podobně.
 • Každá Fáze obsahuje 10 lekcí po 60 minutách
 • Pouze 2 lekce v rámci kurzu (Fáze) můžou být nahrazeny a to způsobem, na kterém se domluvíme
 • Omluvení z hodiny je nejpozději 24 hodin před začátkem lekce
 • Fáze I. je vstupní Fáze, bez 70% docházky není možné pokračovat do Fáze II. A to platí pro každou Fázi !!!
 • Není možné přeskočit jakoukoliv Fázi
 • V ceně kurz jsou tištěné materiály, nebo zveřejnění materiálů v dané uzavřené skupině na Facebooku
 • Poskytnuté domácí úkoly, či jiné materiály na lekcích jsou určeny pouze pro osobní potřebu účastnice kurzu, zejména nesmí být použity
  k jejich kopírování, či zveřejňování na sociálních sítích a internetu, nesmí být dál reprodukovány bez svolení Ivy Fiškandlové, v případě, že by se tak stalo, může být dotyčné vstup do Centra zakázán a jakákoliv další lekce je nepřípustná
 • Pokud není dítě připravené na pobyt bez maminky a tudíž být bez ní nezvládá a tráví 70% všech lekcí s maminkou pod jejím dohledem při cvičení v sále, platí pak, že jejich účast v dalších kurzem nebude povolena, pokud se nedomluvíme jinak
 • Přihlášením se na kurz, nebo vstupem do Centra pohyb po porodu, uznávají zájemkyně provozní řád a všeobecné podmínky
 • Vrácení kurzovného je možné pouze 1.týden před začátkem kurzu
 • V případě otěhotnění v průběhu kurzu, není možné dál v kurzu pokračovat a zbylé kurzovné se tak může uschovat do doby po porodu a návratu ke kurzům
 • Porušení Provozního řádu a Všeobecných podmínek může mít za následek přísný zákaz vstupu na další lekce Pohybu po porodu a to bez vrácení kurzovného
 • Provozovatel Kurzů Pohybu po porodu: Iva Fiškandlová, Praha 10, IČ: 76512649

GDPR:

Správce osobních údajů:    

Iva Fiškandlová

IČ: 76512649

místem Náměstí Bratří Jandusů 1621/6, Praha 10 – Uhříněves  10400

Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“), a to po dobu od udělení souhlasu subjektu údajů, případně do odvolání tohoto souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů (jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání, zejména prostřednictvím poskytovatelů údržby informačního systému, výpočetní techniky, poskytovatelů účetních služeb a daňového poradenství). Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má zejména tato práva a povinnosti:

 1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl 16 GDPR)

III. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)

 1. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
 2. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 3. na vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno na veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)

VII. právo podat proti správci stížnost u dozorovaného orgánu (čl. 77 GDPR)

zvláště s tímto významem:

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Také má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud o to subjekt údajů požádá.
 • Dále má subjekt údajů právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může subjekt údajů následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Subjekt údajů má právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní pouze v případě, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi ním a správcem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)