Podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb (dále obojí jen „Smlouva“) uzavřené mezi Ivou Fiškandlovou, se sídlem Oty Bubeníčka 1637/1, Praha 10, Uhříněves, PSČ 104 00, IČO 76512649, DIČ CZ8551020192 (dále jen „Prodávající“) a fyzickou osobou jako zákazníkem (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím webové stránky na internetové adrese www.pohybpoporodu.cz/ www.ivafis.cz.

1.2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, platí ustanovení uvedená ve VOP.

1.3. VOP jsou přístupné na internetových stránkách www.pohybpoporodu.cz/ www.ivafis.cz.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení Zákazníkovi na internetových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. 1.5. Před odesláním objednávky je Zákazník povinen udělit souhlas s VOP, v případě neudělení souhlasu nelze objednávku odeslat.

2. NÁKUP PRODUKTŮ A SLUŽEB

2.1. Nákup produktů probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Zákazníkem. 2.2. Předmětem kupní smlouvy je nákup knihy, cvičebních pomůcek, záznamu webináře, video kurzů, přičemž hlavní popis a specifikace jsou uvedeny na webové stránce. Webináře a video kurzy jsou produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

2.3. Zákazník si také může objednat službu workshop nebo kurz.

2.4. Nabídka produktů a služeb včetně cen je dostupná na webových stránkách Prodávajícího. Ceny jsou uvedené včetně DPH. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech souvisejících s dodáním objednávky.

2.5. Objednávka Zákazníka provedená prostřednictvím webových stránek Prodávajícího je návrhem kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby.

2.6. Pro objednání produktů nebo služeb vyplní Zákazník objednávkový formulář. Do objednávkového formuláře je třeba zadat zejména jméno, příjmení nebo firmu, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, u podnikatelů IČO, DIČ, vybrat produkt nebo službu a zvolit způsob úhrady a doručení.

2.7. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje a data vložená do objednávky. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.8. Prodávající po obdržení objednávky její obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu e-mailu Zákazníka uvedenou v objednávce. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Prodávajícího Zákazníkovi. Do okamžiku, než je doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem objednávku zrušit.

2.9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Zákazník sám.

2.10. Veškeré prezentace uvedené na webových stránkách jsou informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. občanského zákoníku se nepoužije.

2.11. Uzavřením Smlouvy Zákazník přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě či poskytnuté služby a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Zákazníka a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě či poskytnuté služby může Zákazník najít

informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Zákazník je oprávněn si zvolit způsob úhrady. Jednotlivé způsoby úhrady jsou uvedeny na internetových stránkách Prodávajícího, v současnosti je možná pouze tato varianta:

– bezhotovostně převodem na bankovní účet č. ú. 209551524/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s. (pokyny k platbě v podobě faktury budou zaslány v mailu potvrzujícím přijetí objednávky).

3.2. Společně s cenou objednávky je Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním objednávky ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se dále cenou objednávky i náklady spojené s dodáním objednávky.

3.3. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet Prodávajícího je Zákazník povinen uhradit cenu objednávky společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu objednávky splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky.

3.4. Prodávající vystaví Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.5. Objednávka bude odeslána poté, co bude Prodávajícímu uhrazena celá cena objednávky.

3.6. Zákazník nabývá vlastnictví k produktům zaplacením celé kupní ceny produktů.

4. DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

4.1. Zákazník je oprávněn si zvolit způsob dodání objednávky. Jednotlivé způsoby dodání jsou uvedeny na internetových stránkách, přičemž jsou možné tyto varianty:

– osobní odběr v případě, že se Prodávající se Zákazníkem nedomluví jinak, na adrese: Novopetrovická 410, Praha 10 – Petrovice, PSČ 106 00, ve stanovený den a čas, který je uveden v elektronické podobě při potvrzení objednávky.

– doručení prostřednictvím Zásilkovny.

– v případě produktů jako je záznam webináře a video kurz je doručení v podobě doručeného e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka vyplněnou při objednávce.

4.2. Prodávající informuje Zákazníka elektronicky o vyřízení objednávky a předpokládaném termínu doručení či možnosti osobního odběru na e-mail Zákazníka uvedený v objednávce.

4.3. V případě osobního odběru objednávky je Prodávající povinen připravit objednávku k odběru v co nejkratším možném termínu, zpravidla do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím.

4.4. Při doručování objednávky prostřednictvím Zásilkovny je Prodávající povinen objednávku odeslat v co nejkratším možné termínu, zpravidla do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím.

4.5. Doručení objednávky webináře či video kurzů je možné pouze elektronickou formou v podobě e-mailu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení platby. Po obdržení platby přijde Zákazníkovi e-mail s objednaným obsahem, případně příslušným odkazem umožňující jeho otevření. Právo na přehrání video obsahu je omezeno počtem 50 zobrazení, tímto se rozumí fyzické spuštění videa v novém okně prohlížeče přes zakoupený odkaz. Celý popis je uveden na webu www.pohybupoporodu.cz.

4.6. Prodávající zajišťuje doručení objednávky pouze na území České republiky a Slovenska.

4.7. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutné objednávku doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním objednávky, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.8. Při převzetí objednávky od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zakázky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, může Zákazník zásilku odmítnout a sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky.

5. WORKSHOP A KURZ

5.1. Při objednání workshopu či kurzu se již objednávka Zákazníka po zaslání potvrzení objednávky Prodávajícím považuje za závaznou. Podmínkou účasti na workshopu či kurzu je úplné uhrazení ceny workshopu či kurzu.

5.2. Prodávající je oprávněn kdykoliv zrušit konání workshopu či kurzu, a to zejména v těchto případech:

– lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení workshopu či kurzu;

– konání workshopu či kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší moc).

Zákazník má v těchto případech nárok na výběr nového termínu konání na návrh Prodávajícího, případně na vrácení ceny, v případě, že nebude možné, aby si Zákazník zvolil jiný termín.

5.3. V případě, že Zákazník z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat workshop či kurz, zavazuje se toto Zákazník neprodleně oznámit Prodávajícímu. Zákazník se může přehlásit na jiný termín konání workshopu či kurzu.

5.4. Nedostaví-li se Zákazník bez omluvy a současně se nepřehlásí na jiný termín workshopu či kurzu, Prodávající je oprávněn započíst storno poplatek na cenu uhrazenou Zákazníkem. 5.5. Po odhlášení již zapsaného kurzu nebo workshopu je storno poplatek 0% z ceny kurzu v době 14 a více dnů od konání kurzu nebo workshopu. V době od 13 dnů do 4 dnů před zahájením kurzu nebo workshopu je storno poplatek 50% z ceny kurzu, méně než 4 dny před zahájením kurzu je storno poplatek 100% z ceny kurzu.

5.6. Ve výjimečně písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody) může být Zákazníkovi nabídnuto absolvování náhradního kurzu nebo jeho části v pozdějším termínu.

6. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

6.1. Podmínkou odeslání objednávky na kurz čí workshop je vytvoření zákaznického účtu Zákazníka. Zákaznický účet si Zákazník vytvoří tak, že do formuláře zadá požadované údaje.

6.2. Zároveň je Zákazník povinen zabezpečit přístup k Zákaznickému účtu heslem. Zákazník odpovídá za výběr vhodného hesla a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu.

6.3. Zákazník je oprávněn zadané údaje včetně hesla měnit.

6.4. Zákazník není oprávněn umožnit užívání Zákaznického účtu třetí osobě. Zákazník dále bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka ani případné škody, které vzniknou v důsledku prozrazení nebo zneužití hesla třetí osobou.

6.5. Zákazník bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7. DIGITÁLNÍ OBSAH

7.1. Digitální obsah je zaslán na e-mailovou adresu Zákazníka, případně poskytnut zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn, nebo vpuštěním do uzavřené facebookové skupiny. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu doc a pdf. K přehrání obsahu on-line kurzu je nutné být přihlášen pod svým uživatelským jménem na Facebooku. Obsah lze přehrát pomocí

internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware Zákazníka umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení. Prodávající ani nemůže vyloučit, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Zákazník také nemůže odstoupit dle § 1837 písm. l) občanského zákoníku od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1. VOP či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

8.3. Odstoupení od Smlouvy může Zákazník zasílat elektronickou poštou na adresu info@ivafis.cz.

8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Produkty musí být Prodávajícímu vráceny do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením produktů Prodávajícímu.

8.5. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 7.2. VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do třiceti (30) dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to bankovním převodem na účet, ze kterého byla objednávka uhrazena. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník produkty vrátí nebo prokáže, že produkty Prodávajícímu odeslal.

8.6. Zákazník může od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou nebo VOP, zejména v případě vadného plnění.

8.7. Pokud by ze strany Zákazníka nedošlo k úhradě ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 občanského zákoníku.

9.2. Prodávající odpovídá, že produkt při převzetí nemá vady. Je-li Zákazník spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Je-li Zákazník spotřebitelem, odpovídá Prodávající za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

9.3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad má Zákazník právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Zákazník neodstoupí od kupní smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu může Zákazník žádat i v případě, že by Prodávající nebyl schopen nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že by nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy

působilo značné obtíže. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

9.4. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Prodávajícího na adrese sídla nebo elektronicky na info@ivafis.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Zákazníka reklamovaný produkt. Zákazník je povinen při reklamaci doložit fakturu a průvodní dopis se stručným popisem vady produktu. Prodávající je povinen Zákazníka o přijetí reklamace informovat na e-mail Zákazníka.

9.5. Reklamační protokol a další informace o průběhu reklamace budou Zákazníkovi zaslány elektronickou poštou na e-mail Zákazníka. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Zákazníkovi sjednání lhůty delší a takovou žádost Zákazníkovi odůvodnit.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.2. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje Prodávající Zákazníka o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi Zákazníkem a Prodávajícím, může se Zákazník do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u Prodávajícího obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní inspekce je wvw.coi.cz.

10.3. Spotřebitelé mají možnost u zboží zakoupeného on-line zahájit také mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy mimosoudního řešení sporů on-line dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.4. Právní vztahy Prodávajícího se Zákazníkem, výslovně neupravené těmito VOP, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

10.5. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, zůstávající ostatní ustanovení VOP platná a účinná.

10.6. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webových stránkách.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 15.11.2021